Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

koszka
19:57
6456 b0e9 390
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viaczoo czoo

February 04 2018

koszka
21:26
6970 a112 390
Reposted fromsnowlake snowlake viawarkocz warkocz
koszka
21:25
2550 9a6a 390
Reposted fromtfu tfu viawarkocz warkocz
koszka
21:25
5507 4f58
Reposted fromsosna sosna viawarkocz warkocz
koszka
21:24
Osiągasz to, w co wierzysz. Przyciągasz to, czego pragniesz
koszka
21:24
6125 fdd6 390
Reposted from4777727772 4777727772 viakabliukai kabliukai

January 24 2018

koszka
22:09
koszka
22:08
0645 9ff7 390
Reposted fromfriends friends viawarkocz warkocz
koszka
22:07
4241 2229 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viawarkocz warkocz
koszka
22:07
4294 2b75 390
Reposted frompunisher punisher viawarkocz warkocz
koszka
22:06
Reposted fromcolagatji colagatji viawarkocz warkocz
koszka
22:04
Najtrudniej wyjaśnić, dlaczego nam się coś podoba, samo z siebie, szczerze i od razu. (Z tym, co nam się nie podoba, znacznie łatwiej.) Może dlatego, że kiedy tak właśnie  nam się podoba, to znaczy, że zgadza się nie z naszymi nawykami mody, estetyki i konwenansu, ale z naszymi uczuciami. Od uczuć trudniej nam się oderwać, niż od myśli, żeby je analizować. Bardziej jesteśmy uczuciami niż myślami. Te ostatnie zbyt często niezbyt są nasze.
— Sławomir Mrożek "Małe listy"
Reposted fromnowhere-girl nowhere-girl viawarkocz warkocz
koszka
22:04
6065 2436 390
Reposted fromlaters laters viawarkocz warkocz
koszka
22:03
3614 ba21 390
Reposted from4777727772 4777727772 viawarkocz warkocz
koszka
22:03
3439 9d32 390
Reposted from4777727772 4777727772 viawarkocz warkocz
koszka
22:03
3441 19da 390
Reposted from4777727772 4777727772 viawarkocz warkocz

January 23 2018

koszka
15:32
9574 47f9 390
Reposted fromfelicka felicka viawarkocz warkocz
15:32
koszka
15:32
9666 27f4 390
Reposted from12czerwca 12czerwca viawarkocz warkocz
koszka
15:32
Reposted frommayamar mayamar viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl